(1)
Alves, M. A.; Merege, L. C.; Spink, P. K.; TenĂ³rio, F. G.; Trezza, V. M. Presentation. RAE 2008, 48, 61-63.